DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miasto i Gmina Kórnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kornik.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartosz Przybylski
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: (61)8170 411 wew. 596

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek, przy placu Niepodległości 1 w którym siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Wejście budynku zawiera podjazd umożliwiający wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych, a drzwi otwierają się automatycznie, toaleta na parterze jest dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

W budynku jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.

Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej oraz Biura Rady Miasta i Gminy Kórnik (ul. Rynek 1, Bnin) jest częściowo dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych. Wydział Oświaty i Polityki Społecznej znajduje się na parterze, toaleta na parterze jest dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Biuro Rady Miasta i Gminy znajduje się na piętrze budynku - osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą uzyskać pomoc w biurach Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej. Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Budynki Wydziału Inwestycji (plac Niepodległości 6), Wydziału Promocji Kultury i Sportu (plac Niepodległości 41) oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (plac Niepodległości 42) nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową - takie osoby mogą uzyskać pomoc w Kancelarii Ogólnej.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.